(vastgesteld in de CFA-vergadering van oktober 2011)

Missie en visie zijn ingewikkelde begrippen die door bijna iedereen door elkaar worden gebruikt. Daarom heeft de CFA besloten de belangrijkste elementen in gewone taal op een rijtje te zetten.

Wat is de CFA?

De Centrale Familieraad (CFA) is ingesteld door Abrona in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Abrona te behartigen.

Abrona heeft ervoor gekozen om naast de CFA een Centrale Cliëntenraad (CCA) te formeren op instellingsniveau. Beiden hebben dezelfde rechten en functioneren onafhankelijk van elkaar.

De taken en bevoegdheden van zowel de CCA als de CFA zijn vastgelegd in reglementen op basis van de WMCZ.

Wat doet de CFA?

De CFA houdt een vinger aan de pols van de dienstverlening die Abrona biedt. De CFA wil graag dat iedere cliënt de zorg krijgt volgens de afspraken die zijn vastgelegd in zijn of haar persoonlijke ondersteuningsplan.

De CFA adviseert gevraagd en ongevraagd, geeft signalen af, doet verbetervoorstellen en denkt mee over de ontwikkelingen binnen Abrona.

Denk daarbij aan de communicatie met de achterban, duidelijke informatie over de kosten die de cliënt zelf moet betalen of de manier waarop de zorg wordt verleend.

De gesprekspartner van de CFA binnen Abrona is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zo oefent de CFA invloed uit op de uitvoering en de kwaliteit van de zorg.

Hoe weet de CFA wat er speelt?

Abrona zorgt ervoor dat de CFA alle informatie ontvangt die zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dat staat in de Wet. Daarnaast wisselt de CFA notulen uit met de locatiefamilieraden. En natuurlijk werkt de CFA nauw samen met de CCA en soms ook met de ondernemingsraad (OR).

Cliënten, ouders en wettelijke vertegenwoordigers zijn ook belangrijke bronnen van informatie. Als meerdere cliënten/ ouders/wettelijke vertegenwoordigers dezelfde ervaring hebben, pakt de CFA het op met de Raad van Bestuur.

Vanuit welke achtergrond handelt de CFA?
Abrona is een christelijke instelling die mensen met een verstandelijke beperking een prettige en veilige plek wil bieden, waar men respectvol met elkaar omgaat en die ruimte biedt voor ontplooiing en ontwikkeling. De dienstverlening gaat uit van het unieke in ieder individu en is gebaseerd op maatwerk. Deze visie is de basis voor het handelen van de CFA.

Wie hebben zitting in de CFA?

In de CFA zitten vertegenwoordigers van de cliënten. Dat kunnen ouders zijn, maar ook naastbetrokkenen zoals verwanten of wettelijke vertegenwoordigers.

Het is de bedoeling dat in de CFA zoveel mogelijk locaties en doelgroepen van Abrona zijn vertegenwoordigd. De CFA bestaat maximaal uit 9 leden en is representatief voor de bij Abrona wonende cliënten.

Hoe onderhoudt de CFA contact met haar achterban?

De informatie van de CFA vindt u op www.cfabrona.nl

Ook organiseert de CFA informatiebijeenkomsten over actuele thema's.

Een keer per jaar in het voorjaar is er een achterbanavond waar iedereen terecht kan met zijn of haar vragen.

De CFA is lid van KansPlus, een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.
Zie ook www.kansplus.nl