Vorig jaar was in het maatschappelijk jaarverslag (bladzijde 32 en verder) te lezen dat de Raad van Toezicht haar vergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 verhoogd had in lijn met de aangepaste wetgeving op dit gebied. Naar aanleiding hiervan hebben wij gevraagd naar de achtergronden van deze aanpassing.

Er zijn diverse contactmomenten geweest waarin de RvT uitleg heeft gegeven over haar motieven. Dit was voor ons aanleiding om contact te zoeken met de Centrale Cliƫntenraad en de OR, daar wij van mening waren dat een andere afweging meer passend was binnen de zorg en zeker binnen Abrona.

Ondertussen was deze discussie ook binnen de sector op gang gekomen wat er toe geleid heeft dat de belangenvereniging NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) een advies heeft uitgebracht betreffende een passende vergoeding. De RvT van Abrona heeft dit advies overgenomen hetgeen in een neerwaartse bijstelling van de vergoeding per 1 januari 2017 heeft geresulteerd. Voor ons een belangrijk resultaat daar op deze wijze meer geld beschikbaar komt voor de zorg.