• De CFA ziet erop toe dat Abrona zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens Abrona in verandering (AIV).
  • De CFA werkt in adviestrajecten nauw samen met de Centrale Cliëntenraad (CCA). We ondersteunen en versterken elkaar en maken nog betere afspraken over de verdeling van taken zodat er efficiënter gewerkt kan worden (bijvoorbeeld rondom de advisering met betrekking tot de financiën en zorgovereenkomsten).
  • De CFA onderhoudt intensiever contacten met de OR om in voorkomende gevallen gezamenlijk op te trekken (bijvoorbeeld rondom aanpak ziekteverzuim). In die gevallen waarin een gezamenlijk standpunt niet mogelijk c.q. wenselijk is willen wij in ieder geval zeker stellen dat de wederzijdse argumenten bekend zijn. 
  • Nu de locaties steeds meer verantwoordelijk worden voor hun eigen werkzaamheden (zelforganiserende teams en de teamleider op afstand), worden de locatiefamilieraden (LFR) steeds belangrijker. Daarom wordt ernaar gestreefd iedere locatiefamilieraad te koppelen aan een CFA-lid. Op die manier bevorderen we meer mogelijkheden voor direct contact.
    Daarnaast organiseert de CFA tenminste 1 keer per jaar een bijeenkomst met de lokale raden over actuele onderwerpen. Ook zullen activiteiten worden ondernomen om Abrona te helpen om lokale familieraden op te starten op locaties waar die nog niet aanwezig zijn.
  • De CFA zal contacten leggen met Centrale Familieraden bij andere organisaties om ervaringen uit te wisselen.
  • De CFA zal -indien mogelijk- elk jaar een aantal locaties bezoeken om daar kennis te maken met cliënten en medewerkers.
  • En natuurlijk blijven wij de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren over al die zaken die ervoor moeten zorgen dat de cliënten van Abrona de goede zorg blijven krijgen zoals omschreven in hun ondersteuningsplannen.